Administratie: Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Ons kantoor verzorgt voor zowel de eenmanszaken, vennootschappen onder firma de bedrijfsadministratie, ook wel boekhouding genoemd.

Voor het verzorgen van deze bedrijfsadministraties wordt sinds 1 januari 2008 door ons kantoor gebruik gemaakt van Unit4Agresso. Dit pakket is gekozen in verband met efficiŽnte koppelingsmogelijkheden aan alle noodzakelijke rapportage en fiscale aangiftesoftware.    

Tot 1 januari 2008 werd door ons gebruik gemaakt van DaviBusiness, welk pakket, hoewel prettig in gebruik, onvoldoende mogelijkheden bood om ook op afstand te kunnen gebruiken. In verband met de betrouwbaarheid in het verleden zal dit pakket nog wel binnen ons kantoor, zij het met beperktere toepassing, in gebruik blijven om onze bestaande externe clienten te kunnen blijven bedienen. 

De bedrijfsadministratie wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele bedrijfsvoering van de client, de branche en de bedrijfsvorm.

De bedrijfsadministratie vormt de basis voor de aangife binnen de verschillende belastingregimes zoals de omzetbelasting, de inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VpB). De omzetbelasting (OB) wordt periodieke verzorgd van uit de boekhoudsoftware, terwijl een keer per jaar een jaarrekening kan worden opgesteld naar aanleiding van de balans en resultatenrekening (ook wel winst en verliesrekening genoemd) die de basis is voor de winstberekening die het inkomen vormt van de ondernemer of de onderneming. Deze jaarrekening wordt dan weer verwerkt in de inkomstenbelasting aangifte van de IB ondernemer (eenmanszaken en vennootschappen onder firma), of de vennootschapsbelasting van de BV's.

Daarnaast vormt de bedrijfsadministratie een onmisbare bron voor informatie voor de bedrijfsvoering. Bij een optimaal gebruik van het pakket, waarbij door ons kantoor in de meeste gevallen het factuurstelsel wordt toegepast kunnen de o.a. volgende overzichten worden gedraaid:

  1. resulatenrekening om periodieke en jaarwinsten te kunnen beoordelen naast de kostenstructuur
  2. crediteurenoverzicht om een openstaande posten en totale bestedingen per crediteur te kunnen vaststellen
  3. debiteurenoverzicht om de openstaande posten per debiteur te kunnen bewaken.

Voor het grootste deel van onze cliŽnten wordt het verzorgen van de bedrijfsadminstratie  op ons kantoor gedaan. Deze cliťnten leveren hiervoor periodiek de boekhouding aan waarna deze wordt verwerkt.

Voor de clienten die een maandelijkse omzetbelasting aangifte hebben betekent dit dat zij in de eerste week van iedere maand alles ingeleverd moeten hebben om een tijdige aangifte en betaling van de aanslag mogelijk te maken.

Voor de clienten die kwartaal aangifte hebben moet in ieder geval eens per kwartaal, uiterlijk in de eerste week van de aangifte maand de boekhouding bij ons binnen zijn. Voor de aan te leveren stukken zie verder  'aanleveren stukken'.

Voor een beperkter aantal clienten verzorgt ons kantoor de boekhouding op lokatie van de client. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat de client ivm zijn specialisme voor een subadministratie (bijvoorbeeld een uitgebreide voorraad administratie) gebruik moet maken van andere software dan door ons wordt gebruikt. Een van onze medewerkers komt dan periodiek langs om de zaken weer op orde te brengen. De frequentie hangt af van de omvang van de administratie.

Ook kan het voorkomen dat een client zelf de boekhouding kan verzorgen. Deze client maakt dan gebruik van software die aansluit bij ons bedrijfspakket of zodanig kan worden geconverteerd dat hieruit de verplichte (digitale) jaarrekening kan worden opgesteld.

Sinds kort is eveneens mogelijk om een online  "Lite" versie van het door ons kantoor gebruikte software pakket aan te schaffen waardoor het op lokatie invoeren van de boekhouding, het in eigen beheer inboeken van de stukken of het altijd inzien van de boekhouding door de client mogelijk is geworden.

De eerste clienten zijn hier sinds kort mee gestart. Meer hierover kunt u terugvinden onder Online boekhouden

Voor een nog kleiner deel van onze clienten wordt door ons geen boekhouding verzorgd en wordt ook geen professioneel boekhoudpakket gebruikt. Het betreft hier meestal clienten die naast een inkomen of uitkering op zeer kleine schaal zgn "nevenactiviteiten" uitoefenen. Zij houden hun boekhouding bij in een Excel spreadsheet, waaruit de btw aangifte en het netto inkomen kan worden berekend. Deze informatie dient dan als basis voor de te verzorgen aangiften Inkomstenbelasting en Omzetbelasting.